Ons privacybeleid

CIB acht uw privacy en de bescherming van uw gegevens van groot belang en leeft de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 na betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

1. Definities voor een beter begrip

CIB is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

De persoon waarop de gegevens betrekking hebben is de natuurlijke persoon waarvan de persoonsgegevens het voorwerp uitmaken van een verwerking.

Een persoonsgegeven heeft betrekking op alle gegevens betreffende een bepaalde natuurlijke persoon.

Een verwerking omvat elke operatie en elk geheel van operaties, al dan niet uitgevoerd aan de hand van geautomatiseerde processen, toegepast op gegevens of gegevensgehelen die betrekking hebben op een persoon, zoals de verzameling, registratie, organisatie, structurering, bewaring, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie via transmissie, verspreiding of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, de benadering of interconnectie, de beperking, de verwijdering of de vernietiging.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de CIB-vzm met maatschappelijke zetel te 1473 Glabais, Chaussée de Bruxelles 58A en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0407.770.479.

Onze contactgegevens zijn de volgende:

Via gewone post aan onze maatschappelijke zetel zoals hierboven vermeld

Via e-mail aan secretary@cibh.be.

3. Hoe komt CIB in het bezit van uw gegevens?

CIB verzamelt de persoonsgegevens rechtstreeks bij de desbetreffende persoon. Dat gebeurt aan de hand van inschrijvingsformulieren voor programma's die CIB aanbiedt.

Als uw gegevens niet rechtstreeks bij u zijn verkregen maar via een externe partij, zal CIB zo snel mogelijk contact met u opnemen om u hierover in te lichten.

4. Waarom verwerkt CIB uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het licht van uw specifieke vraag een account te creëren die de inschrijving voor onze maandelijkse nieuwsbrief omvat.

Daarmee verwerft u ook toegang tot onze website www.cibh.be, met

-      onze geplande activiteiten: conferenties, vormingsmomenten, symposia.

-      onze maandelijkse e-letter

-      een historisch overzicht van onze activiteiten.

5. Welke gegevens die op mij betrekking hebben worden verwerkt door CIB?

CIB verwerkt de volgende gegevens al naargelang het geval:

-      Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres, bedrijf, foto's van symposia en congressen;

-      De gegevens gerelateerd aan uw profiel: uw wachtwoord;

-      De gegevens gerelateerd aan het gebruik van onze website: lead source, gebruikstaal van de website;

Merk op CIB enkel gegevens verwerkt die relevant zijn voor het beoogde doel van de gegevensverwerking.

6. Waarop heb ik recht?

 

a. Toegangsrecht:

Ik mag vragen de gegevens die op mij betrekking hebben en die worden verwerkt door CIB in te kijken. Aan dit verzoek om mijn gegevens in te kijken wordt zo snel mogelijk voldaan, met een maximumtermijn van een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek. Als het verzoek bijzonder complex is, kan deze termijn uitgebreid worden tot twee maanden.

b. Recht op correctie:

Ik kan mijn gegevens laten verbeteren als ze niet juist zijn of bijgewerkt moeten worden. Deze verbetering gebeurt zo snel mogelijk.

c. Recht op beperking van de verwerking:

Ik mag vragen dat de verwerking van mijn gegevens beperkt wordt tot een precies doel of een concrete aanwending.

d. Recht om te worden vergeten:

Ik mag vragen dat mijn gegevens worden verwijderd. In bepaalde gevallen veronderstelt dit verwijderingsverzoek dat u afziet van de dienst waarop u zich initieel hebt ingeschreven. Voor uw gemak werd hiervoor bij de start van het gebruik een speciale functie voorzien. De verwijdering gebeurt zo snel mogelijk.

e. Het recht zich te verzetten tegen verwerking:

Ik mag me op elk moment verzetten tegen de verwerking van mijn gegevens. In bepaalde gevallen veronderstelt dit verzet dat u afziet van de dienst waarop u zich initieel hebt ingeschreven.

f. Het recht zich te verzetten tegen een geautomatiseerde beslissing:

Als ik het voorwerp uitmaak van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een automatische verwerking, mag ik me daartegen verzetten.

g. Het recht niet lastiggevallen te worden.

Ik mag onvoorwaardelijk vragen dat er geen contact meer met mij wordt opgenomen voor marketingdoeleinden.

h. Recht op overdraagbaarheid:

Ik mag vragen dat mijn gegevens aan mij worden meegedeeld of aan een externe partij (verantwoordelijke van de verwerking) die ik aanduid, in een gestructureerd formaat dat courant wordt gebruikt en leesbaar is voor machines en dat overdraagbaar is zodat ze de dienst kan voortzetten.

7.  Geeft CIB mijn gegevens door aan externe partijen?

CIB-vzm verbindt zich ertoe de gegevens van natuurlijke personen nooit over te maken aan externe partijen buiten de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om.

CIB mag uw gegevens meedelen aan haar onderaannemers. Deze bedrijven en onderaannemers worden niet beschouwd als externe partijen in de mate dat de gegevens worden verwerkt in naam van en voor rekening van CIB. Ze worden daarenboven uiteraard onderworpen aan de naleving van dit privacybeleid.

8. Termijn voor de bewaring van mijn gegevens en latere verwerking

De gegevens worden verwijderd binnen een termijn van acht dagen vanaf het verzoek tot uitschrijving van onze nieuwsbrief.

9. Onze website en cookies

CIB gebruikt cookies op haar website. Dit is een standaard internettechnologie waarmee bepaalde informatie over de gebruiker geregistreerd kan worden (taalkeuze, bezochte pagina's, duur van het bezoek enz.).

De gebruikers van onze website kunnen steeds de parameters van hun webbrowsers instellen (Internet Explorer, Firefox, Safari enz.) om de installatie van cookiebestanden te voorkomen, te blokkeren of te filteren.

10.  Wat te doen als u nog bezorgd bent?

Als u bezorgd bent over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door te bellen naar het nummer 02 274 48 00, door te mailen naar commission@privacycommission.be of door een schrijven te richten aan het adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

11. Versie

Dit gegevensbeschermingsbeleid werd laatst gewijzigd en herzien op 04/05/2018.